Laborotary Management Office

Laboratory Manager
Dr.
Raja Ishak bin Raja Hamzah
+607-5534604
rishak@fkm.utm.my
rishak@utm.my
E04 Level 2
Pejabat Pengurus Makmal

Asst. Engineer (J29)
Mr. Khairulnisan Bin Azmil
+607-55
khairuln@fkm.utm.my
khairulnisan@utm.my
E04 Level 2
Pejabat Pengurus Makmal

Laborotary Clerk (N17)
Mrs. Ruzita bt. Mohamed Salleh
+607-5534783
ruzita@mail.fkm.utm.my
ita@utm.my
E-04 Level 2
Pejabat Pengurus Makmal

Operation Assistant  (N11)
Mr. Haizelfitri Bin Mahat
+607-075534614
haizel@fkm.utm.my
haizelfitri@utm.my
E04 Level 2
Pejabat Pengurus Makmal